05.11.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Стамболийски уведомява,  изборният ден започна успешно в 07:00 часа на 05.11.2023.

01.11.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Стамболийски одобри графичния файл с образец на бюлетина за кандидати за Кмет на Община Стамболийски и кмет на кметство с. Куртово Конаре за участие във втори тур на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Стамболийски.

Образец на бюлетина за втори тур за кмет на община Стамболийски;

Образец на бюлетина за втори тур за кмет на кметство с.Куртово Конаре в община Стамболийски, както следва:

29.10.2023

Съобщение до СИК

ОИК Стамболийски  указва на секционните избирателни комисии следното:

 Когато избирател при гласуване е поставил бюлетините една върху друга и след като отбележи своя глас върху долната бюлетина се забелязва отпечатък или следа, гласът в тази бюлетина Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН и се преброява по правилата за действителни гласове.

При отпечатък, следа или зацапване, получено от мастилото на печатите, които се поставят на гърба на бюлетината, или от химикала, с който е отбелязан вотът, СИК отчита гласа в тази бюлетина като ДЕЙСТВИТЕЛЕН по правилата за действителни гласове

29.10.2023

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 16:00 Ч.

ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ В ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ КЪМ 16:00 Ч. Е 6100 ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ, ИЛИ 36,06% ОТ ИМАЩИТЕ ПРАВО НА ГЛАС.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

19.10.2023

ДО ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

ВАЖНО!!! Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. са приети с Решение № 2594-МИ от 04.10.2023 г. на ЦИК.

Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от съответната Общинска избирателна комисия (ОИК) чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на  28.10.2023 г. Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Към заявлението на партията, коалицията, местна коалиция или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение № 74-МИ от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

 

 

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. са приети с Решение № 2664 от 13.10.2023 г. на ЦИК. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители (Приложение № 1 към решението) – на хартиен носител и на технически носител в excel формат. В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице. Когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на пълномощното в негова полза. Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва по реда на т. 4 от Решение № 2664 от 13.10.2023 г. на ЦИК и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на ОИК в срок до 17.00 часа на 28 октомври 2023 г.

До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свой представител. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия/те съответната партия, коалиция или инициативен комитет или от упълномощени от него/тях лица. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

 

11.10.2023

ПРЕДПЕЧАТЕН ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНИ

 

На основание т. 7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. на Централна избирателна комисия и съгласно полученото разрешение с писмо изх. № МИ-15-711 от 10.10.2023 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия Стамболийски, област Пловдив, публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за предстоящите избори за общински съветници и кметове в община Стамболийски на 29 Октомври 2023 г., както следва:

Кмет на община Стамболийски

Общински съветници

Кмет на кметство Ново село

Кмет на кметство Куртово Конаре

Кмет на кметство Йоаким Груево

Кмет на кметство Триводици

 

06.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАМЕНИ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК


ВАЖНО!!! Подаване на данни за замени в членовете на СИК се извършват с приложения файл.

СИК ЗАМЕНИ след назначения на 28.10.2023г.;
Проверявайте в ТАБЛИЦАТА дали лицата, които заменяте са действително назначени!!!

Предварително проверявайте ЕГН за валидност. Лица с невалидни ЕГН не могат да бъдат заменени/назначени.

03.10.2023

Съобщение за ИЗБИРАТЕЛИТЕ В ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАМБОЛИЙСКИ, обръща внимание на избирателите, че при предстоящите избори за общински съветници и за кметове, ако избирателят има настоящ адрес /извършена по надлежния ред адресна регистрация, отразена в НБД “Население”/ през последните 6 месеца преди изборния ден /28.04.2023 г./ в съответното населено място, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината или чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД “ГРАО”: https://regna.grao.bg/.

В местните избори през 2023 г., за да могат да гласуват, не е достатъчно и необходимо условие българските граждани физически да се намират или да са пребивавали в съответно населено място на територията на страната (примерно да обитават имот или жилище, да работят, плащат данъци на територията на това място и др.), а трябва задължително да имат надлежна адресна регистрация към дата – 28.04.2023 г. в това населено място!

ВАЖНО: При настоящ адрес извън страната българските граждани не могат да гласуват в местни избори!

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

ВАЖНО: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

В изборите за общински съветници и за кметове имат право да гласуват българските граждани, които:

Са навършили 18 години към изборния ден вкл.

Не са поставени под запрещение.

Не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

 

Имат адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на страната към изборния ден, като поне единият от адресите е на територията на съответната община.

 

 

ВАЖНО: Българските граждани трябва да имат:

 • и постоянен, и настоящ адрес на територията на общината, в която ще гласуват или:
 • постоянен адрес на територията на общината, в която ще гласуват, и настоящ адрес на територията на друга община в Република България или:
 • към дата 28.04.2023 г. да имат настоящ адрес на територията на общината, в която ще гласуват, и постоянен адрес на територията на друга община в Република България. В този случай, за да бъде допуснат да гласува, избирателят трябва да е поискал до 14.10.2023 г. пред съответната общинска администрация по настоящ адрес, вписване в избирателния списък по настоящ адрес.
20.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ

 

Общинската избирателна комисия - Стамболийски, ще приема документи за регистрация на кандидатските листи за общински съветници, кандидати за кмет на община Стамболийски и за кметове на кметства в община Стамболийски в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. всеки ден, от 09:00 ч. до 17:00 ч.,  на адреса на комисията в град Стамболийски, ул. “Жаноарио Макгахан“  № 2, подблоково пространство, вход от западната страна, зад „Асет Банк“.

Необходимите документи за регистрация на партиите и коалициите в ОИК, могат да се проверят в Решение № 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК.

Краен срок за подаване на документи - 26.09.2023 г.!

 

ВАЖНО: Регистрирането на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. се извършва от ОИК - Стамболийски съгласно Решение №2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК след представяне на:

ЗА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И МЕСТНИ КОАЛИЦИИ:

1.1. Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/адрес на пребиваване на кандидатите - Приложение № 51-МИ - за регистрация на кандидатска листа за общински съветници и Приложение № 52-МИ от изборните книжа -за регистрация на кандидати за кмет на община Стамболийски и за кметове на кметства в община Стамболийски;

Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат! (таблица кмет на община Стамболийски и кметове на кметства), (таблица кандидатски листи за общински съветници)

За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община и за кметове на кметства се подава отделно предложение (Приложение № 51-МИ и/или приложение № 52-МИ от изборните книжа).

За изборите за кметове на кметства в община Стамболийски се подава едно общо предложение, като се вписват съответните кметства (приложение № 52-МИ от изборните книжа).

1.2. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция, че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

1.3. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/ коалицията/ местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

19.09.2023

Съобщение

 

 

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Началният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи на партии и коалиции в Общинска избирателна комисия Стамболийски, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. е 19 септември 2023г. от 09:00 часа.

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите е до 17:00 часа на 26 септември 2023г.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа на адреса на комисията в град Стамболийски, ул.“Жануарио Макгахан“  № 2, под блоково пространство, вход от западната страна, зад „Асет Банк“. 

Ако при извършена проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Общинска избирателна комисия Стамболийски, дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 часа на 26 септември 2023г.

18.09.2023

ЗА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ ОТНОСНО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

Моля за попълване данните за членовете на СИК да се използва следния файл.

Предварително проверявайте ЕГН за валидност. Лица с невалидни ЕГН не могат да бъдат назначени.

* Изтегли файл: Членове на СИК

13.09.2023

Съобщение

Документи за регистрация на партии и коалиции се приемат на адрес гр.Стамболийски, ул."Жануарио Макгахан 2, под блоково пространство, вход от западната страна, зад Асет Банк".

11.09.2023

Съобщение

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Общинската избирателна комисия в община Стамболийски, обявява на интересуващите се, че ще приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове всеки ден, от 09:00 ч. до 17:00 ч., в сградата на Общински съвет – Стамболийски, находяща се в гр. Стамболийски, ул. „Георги Сава Раковски“ № 33, етаж 2, Заседателна зала.

Необходимите документи за регистрация на партиите и коалициите в ОИК, могат да се проверят в т. III от Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК.

Краен срок за подаване на документи - 18.09.2023 г.!


ВАЖНО: Партия и коалиция регистрирани в ЦИК за участие в местните  избори не представят при регистрацията в ОИК удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

11.09.2023

Съобщение

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Общинската избирателна комисия Стамболийски, обявява на интересуващите се, че ще приема документи за регистрация на местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове всеки ден, от 09:00 ч. до 17:00 ч., в сградата на Общински съвет – Стамболийски, находяща се в гр. Стамболийски, ул. „Георги Сава Раковски“ № 33, етаж 2, Заседателна зала.

Необходимите документи за регистрация на местните коалиции в ОИК, могат да се проверят в т. IV от Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК.

Краен срок за подаване на документи - 18.09.2023 г.!

ВАЖНО: В състава на местна коалиция за участие в местните избори могат да участват само регистрирани в ЦИК партии и коалиции.

Местната коалиция може да носи само наименование или абревиатура на някоя от участващите в нея партии или коалиции. Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.

Наименованието на местната коалиция не може да съдържа други думи различни от името на съставна партия или коалиция, не може да съдържа букви, цифри или други знаци.

За регистрация на местна коалиция за участие в местните избори в ОИК се изисква към съответното заявление да се приложи удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания. За всяка местна коалиция се изисква отделна банкова сметка.

 регистрация на местните коалиции в ОИК се представя оригинал или заверено копие на удостоверението за банкова сметка.

Решението за образуване на коалиция се подпечатва с печатите на партиите, които я образуват, доколкото всяка партия притежава печат. Ако местна коалиция се образува от партия и коалиция регистрирана в ЦИК и коалицията няма печат, то решението за образуване на местна коалиция се подпечатва само от партията, като в решението за образуване на местна коалиция се отбелязва, че коалицията не притежава печат. Ако коалицията има печат, подпечатва с него решението за образуване на местна коалиция.

11.09.2023

Съобщение

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Общинската избирателна комисия Стамболийски, обявява на интересуващите се, че ще приема документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове всеки ден, от 09:00 ч. до 17:00 ч., в сградата на Общински съвет – Стамболийски, находяща се в гр. Стамболийски, ул. „Георги Сава Раковски“ № 33, етаж 2, Заседателна зала.

Краен срок за подаване на документи - 18.09.2023 г.!

Необходимите документи за регистрация на инициативен комитет, могат да се проверят в Решение № 2121-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК.

ВАЖНО: Избирател не може да бъде член едновременно на инициативен комитет за кандидат за кмет и член на друг инициативен комитет – за кандидат за общински съветник, защото всеки избирател може да участва само в един-единствен инициативен комитет!

Един инициативен комитет може да издигне един независим кандидат за общински съветник.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 142-МИ / 13.11.2023

  относно: Промяна на Решение № 3-МИ от 11.09.2023 г. за смяна на адреса на работа и обявяването на решенията на Общинска избирателна комисия Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 141-МИ / 13.11.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник обявяване на следващия в листата за избран от листата на МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

 • № 140-МИ / 09.11.2023

  относно: Заявления за заличаване на избран общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 год. от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения