Общинска избирателна комисия Стамболийски


РЕШЕНИЕ
№ 130-МИ
Стамболийски, 04.11.2023

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощените представители на ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 год. – втори тур.

Постъпил е Списък на упълномощени представители (Приложение № 77-МИ към Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г.) с вх. № 199/03.11.2023 год. във Входящия регистър на ОИК - Стамболийски от упълномощен представител на ПП ГЕРБ.

Списъкът на упълномощените представители е представен на хартиен носител и на технически носител в excel формат, който включва 4 /четири/  лица.  Вписването на представителите на техническия носител е съобразено с последователността на вписване в списъка на хартиен носител. При извършена проверка през програмния продукт „Информационно обслужване“ АД не са констатирани несъответствия.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 124, ал. 2 и ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия – Стамболийски

Р Е Ш И:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Общинската избирателна комисия - Стамболийски, предложения Списък на упълномощени представители на ПП ГЕРБ за участие  в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. – втори тур, при спазване изискванията за защита на личните данни по отношение на 4 /четири/ лица, за които не са открити несъответствия, както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя 

ЕГН/ЛН на представителя

№ и дата на пълномощното

1

Илиян Иванов Михайлов

**********

МИ-23-270/31.10.2023

2

Радослав Димитров Димитров

**********

МИ-23-271/31.10.2023

3

Надежда Георгиева Пильова

**********

МИ-23-272/31.10.2023

4

Анета Живкова Петрова

**********

МИ-23-273/31.10.2023

 

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Александър Стоилов Стоев

* Публикувано на 04.11.2023 в 15:16 часа

Календар

Решения

  • № 142-МИ / 13.11.2023

    относно: Промяна на Решение № 3-МИ от 11.09.2023 г. за смяна на адреса на работа и обявяването на решенията на Общинска избирателна комисия Стамболийски при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 141-МИ / 13.11.2023

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник обявяване на следващия в листата за избран от листата на МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

  • № 140-МИ / 09.11.2023

    относно: Заявления за заличаване на избран общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 год. от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения